Integritetspolicy

Information om dina personuppgifter i samband med rekryteringsförfarandet

När du skickar in dina ansökningshandlingar till oss kommer du att lämna en del personuppgifter om dig själv. Det är viktigt för oss att du förstår vilka uppgifter vi använder, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling, vilket är syftet med denna informationstext (”Informationstext”).

HR On Demand Sweden AB, org.nr. 556743-5036, (nedan ”HR On Demand”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar respektive vi samlar in under ansökningsförfarandet och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen. Vi arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi kommer att behandla avseende dig utgörs både av uppgifter som du respektive eventuellt kommande referenser lämnar till oss. De uppgifter vi kommer att behandla är följande:

  • Namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress, och e-postadress
  • Ditt personliga brev och CV med den information dessa dokument innehåller såsom anställningshistorik, utbildning m.m.
  • Eventuellt foto, arbetsprov/kunskapstest, betyg, referenser, intervjuanteckningar
  • Om du själv väljer att länka din LinkdIn-profil till din ansökan, kommer vi utöver uppgifterna ovan även att behandla följande personuppgifter från din LinkedIn-profil.
  • Foto, titel, nuvarande arbetsgivare, ort, bransch, storleken på ditt nätverk, presentationen av dig och din arbetsgivare, samtliga nuvarande befattningar/uppdrag.

Avseende de eventuella referenser du lämnar, så ber vi dig informera dessa personer om att du kommer att lämna deras kontaktuppgifter till oss och att vi kommer att behandla deras kontaktuppgifter samt de eventuella referenser de lämnar till oss, i enlighet med vad som anges i denna Informationstext.

Varför, på vilken laglig grund och hur länge?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera och bedöma din ansökan, ta eventuella referenser samt fatta beslut om eventuell anställning. Därutöver kommer vi även att vid behov behandla dina uppgifter för att bemöta eventuell framtida kritik/krav relaterade till rekryteringsförfarande där du varit en av de sökande.

Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att vi ska ges möjlighet att (i) administrera och bedöma din spontanansökan utifrån vår verksamhet och våra behov, eller (ii) administrera din ansökan till utannonserad tjänst, bedöma din lämplighet och karriärmöjligheter, bekräfta dina faktiska kunskaper och anställa rätt person utifrån vårt/vår kunds verksamhetsbehov. Därutöver kan dina personuppgifter även komma att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att kunna bemöta eventuell framtida kritik/krav relaterade till vårt rekryteringsförfarande.

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in. Vi genomför därför regelbundna gallringar genom vilka personuppgifter som inte längre är nödvändiga gallras bort. Vi kan dock komma att behöva spara dina ansökningshandlingar för en period om två år för att kunna besvara eventuella framtida rättsliga krav hänförliga till rekryteringsförfarande där du har varit en av de sökande.

Det är frivilligt att ansöka till och lämna dina personuppgifter till oss, men för att kunna inkludera dig i en rekryteringsprocess behöver vi fullständiga ansökningshandlingar.

Till vem lämnar vi ut uppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av vårt interna HR-konsulter samt där så bedöms nödvändigt delas med berörd chef och enstaka medarbetare på berörd avdelning hos rekryterande kund.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, såväl som till tredje part. Exempel på när uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part är när extern part anlitas för genomförande personlighet- eller färdighetstest. Vi förblir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna blir självständigt personuppgiftsansvarig, med oss gemensamt personuppgiftsansvarig eller vårt personuppgiftsbiträde.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter inom och utanför EU/EES. Vi kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen, samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna din begäran medför.

Eventuell begäran skickar du till HR-konsult enligt nedan. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi att du kontaktar oss, så kanske vi kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd. Du kan även ge in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om denna Informationstext och vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta HR-konsult på telefonnummer 073-345 51 51 eller via mail till info@hrondemand.se.