Affärsorienterad HR

Affärsutveckling genom människor

HR handlar om att säkerställa rätt individ på rätt plats vid varje givet tillfälle. Eller ännu enklare; anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Målet med ett modernt HR-arbete är alltid att organisationen skall prestera så bra som möjligt.

Vi arbetar med affärsutveckling genom människor. Det kallar vi Affärsorienterad HR. Hos oss kommer du inte att hitta en magisk formel eller färdig modell för hur du skall utveckla din verksamhet. Vi tror helt enkelt inte på att det finns. Istället skapar vi en lösning tillsammans utifrån dina unika behov.

De allra flesta av våra uppdragsgivare är erfarna chefer i olika befattningar som redan har idéer och tankar kring hur de vill arbeta med HR. De använder oss som bollplank, projektledare eller rådgivare. Vi har sett det mesta och vet vad som brukar fungera i många olika situationer.

Till exempel hjälper vi våra kunder med:
  • Personbedömning som beslutsstöd
  • HR-projekt och HR-policies
  • HR Due Diligence vid förvärv av verksamhet

Det kan vara svårt att förklara vad HR egentligen är. Affärsorienterad HR är vårt sätt att försöka göra det enkelt.

Arbetet med att Anställa, Utveckla och Avveckla medarbetare kan i sin tur delas in i två huvudsakliga perspektiv; det Globala och det Lokala perspektivet.

Det Globala perspektivet beskriver områden som är oberoende av geografi som strategi- och kulturfrågor. Det Lokala perspektivet ringar in frågor av mer regional och/eller nationell karaktär som till exempel lagstiftning, kollektivavtal och lönebildning.

I den bilden ritar vi sedan åtta övergripande kompetensområden. Varje område har direkt bäring på organisationens lönsamhet och resultat. Vi kallar modellen Affärsorienterad HR .

Vision, Mål & Strategi

Ett väl och genomtänkt arbete med Vision, Mål & Strategi hjälper till att stärka motivationen hos medarbetarna så att de gör det där lilla extra som krävs för att prestera bättre.

Organisation, Ledarskap & Kultur

Gemensamt för alla framgångsrika verksamheter är att det finns ett tydligt ledarskap med värderingar som grund för en stark kultur och därigenom en känsla av sammanhållning.

Arbetsgivarimage & Rekrytering

Ett genomtänkt arbete med hur man vill att företaget skall uppfattas på arbetsmarknaden och en effektiv, professionell och seriös rekryteringsprocess leder också till bra rekryteringar.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett verktyg för att utveckla och förändra verksamheten. Det handlar om att snabbare och bättre än konkurrenterna klara av att lösa det som marknaden har behov av just nu och framöver.

Arbetsmiljö & Hälsa

Friska medarbetare är mer effektiva än de som ofta är sjuka. Arbetsmiljö består av såväl den fysiska arbetsplatsen som den psykosociala dimensionen av arbetet. Hälsa hänger ihop med motion, kost, stress, sömn etc. men också med en känsla av sammanhang.

Omställning

Omställning handlar om att kunna ställa om organisationen i olika situationer; det behöver inte handla om nedskärningar utan kan likaväl handla om omorganisation eller nya prioriteringar.

Ersättningar & Förmåner

Ersättningar och förmåner ringar in såväl den monetära ersättningen från arbetsgivare som övriga förmåner. Känslan av att vara rättvist och rimligt kompenserad för sin arbetsinsats är en viktig framgångsfaktor för alla organisationer.

Arbetsmarknadens Lagar & Avtal

Arbetsmarknadens Lagar & Avtal handlar om det arbetsrättsliga området inklusive kollektivavtal. Området omfattar alltså de ramar och regler som arbetsgivare måste förhålla sig till.